Plánujete cestu do zahraničí?
Mějte po ruce ty nejaktuálnější informace z celého světa o situaci týkající se koronaviru a jejím vývoji.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální situace pro 

Mongolsko

10. červen 2020, aktualizováno 24. 10. 2021 (20:50)

Vstup a návrat: Je možný s omezením

Podmínky vstupu: Do Mongolska je umožněn vstup občanům ze všech států světa, pokud ovšem splní vedle případných vízových podmínek i striktní protiepidemická opatření.

Obecnou podmínkou vstupu kterékoli osoby starší 18 let věku do Mongolska je předložení negativního testu RT – PCR na Covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem či před překročením mongolské pozemní státní hranice.

Osoby plně proočkované s prodělaným 14 denním imunizačním obdobím či osoby, které hodnověrně prokáží, že v uplynulých 4 měsících prodělaly covid a z infekce se zcela uzdravily (předloženým testem na protilátky, provedeným odbornou akreditovanou laboratoří), nepodléhají institucionální karanténě a jsou povinny se podrobit antigennímu testu RT-PCR provedeném ještě na hraničním přechodu a následné 14-denní samoizolaci.

Osoby neproočkované nebo ty, které neprodělaly úplnou vakcinaci či nesplňují podmínku následné dvoutýdenní imunizační lhůty po ukončeném očkování, se musí po příjezdu/příletu do Mongolska ze zahraničí podrobit na hraničním přechodu antigennímu testu RT-PCR a ihned poté na vlastní náklady sedmidenní institucionální karanténě ve státem určených objektech, dozorovaných policií. Během institucionální karantény je každý účastník testován RT- PCR během jejího 6. dne. 

Z testování RT-PCR jsou v Mongolsku vyjmuty pouze děti do 5 let. 

Podmínky pro návrat do ČR: Cestující z této země musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO:

 • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
 • osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 • osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Opatření

Opatření

 • Ubytování v hotelech, dalších ubytovacích zařízeních či kempech je možné pouze pro osoby s dokončenou vakcinací a prodělanou dvoutýdenní imunizační dobou.
 • Aktuální pravidla pro pohyb obyvatel v rámci měst a provincií
 • V současné době je možný časově neomezený volný pohyb obyvatelstva, nadále však trvá povinnost nošení ochranných roušek, a to nejen uvnitř všech objektů, ale i na veřejném prostranství. 
Doprava

Doprava

 • Vnitrostátní letecká doprava byla obnovena v omezené míře, každý let musí být odsouhlasen Státní komisí pro mimořádné situace.
 • Vnitrostátní osobní vlaková doprava nebyla prozatím zprovozněna.
 • Vnitrostátní autobusová doprava byla obnovena v omezené míře, každá cesta autobusu musí být schválena Státní komisí pro mimořádné situace.
 • Do ČR z Mongolska a zpět se lze zatím dostat pouze letecky.
 • Mezinárodní letecká doprava se odvíjí v omezeném provozu.
 • Mezinárodní osobní vlaková doprava nebyla dosud obnovena.
 • Mezinárodní nákladní vlaková doprava byla obnovena v plném rozsahu.
 • Mezinárodní autobusová doprava nebyla dosud obnovena.

 • Mezinárodní doprava osobními vozidly není zatím obnovena v důsledku uzavření hraničních přechodů pro tento typ přepravy cestujících ze strany obou sousedních států – Ruské federace i ČLR.
 • Mongolská vláda má v úmyslu otevírat pozemní hraniční přechody pro širokou veřejnost na základě dosažení recipročních dohod o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů.
 • Tranzit osob přes území Mongolska není možný.
 • Možný je pouze tranzit zboží z ČLR do Ruska/Evropy a opačně nákladní vlakovou dopravou, tedy nikoliv dopravou kamionovou.

Očkování

Očkování

Všechny potřebné informace o doporučeném a povinném očkování do dané země najdete na stránkách center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


Aktuální stav epidemie

Aktuální stav epidemie

Informace o výskytu koronaviru v této a dalších zemích naleznete na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO)

Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám si před cestou vždy ověřte aktuální podmínky na internetových stránkách příslušného zastupitelského úřadu, případně dané velvyslanectví či honorární konzulát přímo kontaktujte.
aktualita

18 / 10 / 2021

na dovolenou na maledivy

Všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného...

Celý článek
článek

4 / 10 / 2021

Cestování s dětmi – podmínky pro vstup do sousedních zemí

Plánujete cestu s dětmi do Rakouska, Německa, Polska nebo Slovenska? Podívejte se na aktuální podmínky vstupu, které platí pro děti.

Celý článek